Vijesti
Tema poziva: „Solidarnost u zajednici“

Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“

17.04.2017.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ), u suradnji s Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu te agencijama za odnose s javnošću (Dialog komunikacije d.o.o. i Prorsus komunikacije) dodijelit će dvjema udrugama stručnu komunikacijsku podršku savjetnika mentora za odnose s javnošću te studenata odnosa s javnošću u osmišljavanju i provedbi medijskih i komunikacijskih planova za promociju aktivnosti kojima se promiče kultura solidarnosti kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnoj zajednici. Za svaku udrugu osigurana je stručna podrška i financiranje troškova izrade promotivnih materijala i oglašavanja društveno korisnog programa udruge.

Aktivnosti kojima će se putem Javnog poziva pružiti komunikacijska podrška moraju se provoditi u razdoblju između 1. rujna do 30. studenog 2017. godine, a udruge koje se prijavljuju na Javni pozivu moraju sudjelovati na Danima otvorenih vrata udruga 2017.

Na Javni poziv prijavljuje se do zaključno 15. svibnja 2017. dostavom popunjenih obrazaca koji su sastavni dio Uputa za prijavitelje.