Vijesti Oglasi za posao

Hrvatska kontrola zračne plovidbe: Savjetnik za informiranje i odnose s javnošću

31.03.2017.

Savjetnik za informiranje i odnose s javnošću
H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d. o. o.
Velika Gorica,  Rudolfa Fizira 2, objavljuje

OGLAS
za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta                           

Savjetnik za informiranje i odnose s javnošću – 1  izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:

  • visoka stručna sprema, pravni fakultet ili fakultet političkih znanosti odnosno završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij/integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili političkih znanosti,
  • 3 godina radnog iskustva u struci,
  • znanje engleskog jezika 

Prednost imaju kandidati s:

  • iskustvom najmanje 2 godine na poslovima odnosa s javnošću,
  • naprednim znanjem rada na osobnom računalu (MS Office paket),
  • visokom razinom pismenosti na hrvatskom i engleskom jeziku,
  • poznavanjem medijske scene u Hrvatskoj,
  • poznavanjem medijske pismenosti,
  • iskustvom u komunikaciji na društvenim mrežama,
  • iskustvom u organizaciji korporativnih događaja.

Od kandidata se očekuje timski rad, dobre komunikacijske vještine, visoka razina odgovornosti, fleksibilnost, spremnost na kontinuirano učenje i odlazak na službena putovanja te samostalnost, sistematičnost, organiziranost, preciznost i pouzdanost.
 
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta - presliku diplome, presliku domovnice, presliku elektroničkog zapisa ili potvrde HZMO-a, presliku ugovora o radu te uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci.
 
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testom i intervjuom.

Ugovor o radu s izabranim kandidatom sklopit će se na određeno vrijeme do povratka radnice s rodiljnog/roditeljskog dopusta.
Prije potpisivanja ugovora izabrani kandidat biti će upućen na liječnički pregled.
Poseban uvjet za radno mjesto je probni rad.
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo preporučenom pošiljkom zaključno s 12.04.2017. na adresu:
 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10410 Velika Gorica, p.p. 103.
 
Nepotpune i nepravodobne prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz oglasa ili koje su poslane elektroničkim putem ili telefaksom, neće se razmatrati.

Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje i/ili intervju smatrati će se da su povukli prijavu za oglas.