Prijava i procedura

Izvadak  iz Poslovnika Suda časti

Prijava

Članak 5.

1. Prijavu može podnijeti svaki član i svako tijelo Udruge, kao i svaka fizička ili pravna osoba koja nije član Udruge.

2. Prijava se Sudu časti podnosi isključivo u pisanom obliku, putem redovne ili e-pošte.

(3)    Podnositelj prijavu mora potpisati, a Sud časti ima pravo provjere identiteta prijavitelja.

(4)    Podnositelj prijave u svojoj prijavi može tražiti Sud časti da ostane anoniman. U tom će slučaju, uvjeri li se u opravdanost ovog zahtjeva, Sud časti osigurati anonimnost prijavitelja.

(5)    U prijavi se navode:

  • podaci o prijavitelju (ime i prezime, adresa, e-adresa, broj telefona)
  • podaci o prijavljenom (ime i prezime, po mogućnosti adresa, e-adresa, broj telefona)
  • činjenice i razlozi na kojima prijavitelj temelji svoju prijavu o povredama
  • podatke o vremenu kad povreda dogodila
  • dokazi i druga relevantna dokumentacija o mogućim povredama

Članak 6.

Prijava se može podnijeti u roku od šest (6) mjeseci od dana saznanja prijavitelja za povredu, a najkasnije u roku do dvije godine od javne objave podataka o spornom događaju.

Na rokove iz stavka 1. ovog članka Sud časti pazi po službenoj dužnosti.

Članak 7.

Odbacivanje prijave

(1)    Nakon primitka prijave, predsjednik Suda časti saziva sjednicu na kojoj Sud časti većinom glasova ocjenjuje vjerodostojnost prijave.

(2)    Ukoliko prijava ne sadrži sve elemente iz članka 5. stavka 5. ovog poslovnika, Sud časti može zatražiti od prijavitelja dopunu prijave ili sam poduzeti dodatne aktivnosti koje bi mogle doprinijeti vjerodostojnosti prijave. Podnositelj prijave je dužan dopuniti prijavu o roku od petnaest (15) dana, a ako je ne dopuni u zadanom roku, smatrat će se da je odustao od prijave.

(3)    Sud časti će odbaciti prijavu:

a)     ukoliko je prijava anonimna,

b)     u slučaju da je prijava podnesena radi povrede o kojoj je Sud časti već raspravljao i  odlučio,

c)      u slučaju da je prijava podnesena nakon roka propisanog člankom 6.

d)     ukoliko je iz sadržaja prijave jasno da Sud časti nije nadležan za  postupanje.

U slučaju odbacivanja prijave Sud časti je u roku od deset (10) dana od primitka prijave dužan dostaviti podnositelju prijave pismenu odluku s obrazloženjem o razlozima odbacivanja prijave.

Postupak pred Sudom časti u slučaju prijave

Članak 8.

(1)    U slučaju prihvaćanja prijave Sud časti  pokreće postupak i u roku od osam (8) dana obavijestit će pisanim putem podnositelja i prijavljenog o pokretanju postupka. Sud časti će u obavijesti podnositelju prijave navesti razloge zbog kojih je prijavu ocijenio vjerodostojnom i pokrenuo postupak, a od prijavljenog će zatražiti očitovanje o navodima iz prijave.

(2)    Sud časti može odvojeno ili zajedno pozvati podnositelja prijave i prijavljenog, kao i svjedoke koji mogu svjedočiti o pojedinim činjenicama i dokazima iz prijave.

(3)    Poziv osobama koje trebaju dati iskaz upućuje se pisanim putem najmanje osam (8) dana predavanja iskaza.

(4)    Sud časti po potrebi može poduzeti dodatne aktivnosti s ciljem utvrđivanja činjenica i dokaza potrebnih za odlučivanje u postupku.

(5)    Postupak pred Sudom časti može trajati najduže dva (2) mjeseca od dana podnošenja prijave, a odluka i/ili mišljenje donosi se najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja prijave.

Članak 9.

1. Podnositelj prijave i prijavljeni mogu osobno prisustvovati posebnoj sjednici Suda časti.

2. Ako se, bez opravdanih razloga, podnositelj prijave i prijavljeni ne odazovu pozivu na posebnu sjednicu Suda časti, rasprava se može provesti i u njihovoj odsutnosti.
 
Postupak pred Sudom časti u slučaju samostalnog postupanja

1. Procijeni li da je to u interesu struke i zaštite reputacije struke odnosa s javnošću, predsjednik Suda časti može sazvati sjednicu na kojoj će Sud časti većinom glasova odlučiti o potrebi pokretanja postupka o nekom pitanju od interesa za struku i njenu reputaciju.

2. Sud časti tijekom postupka ima pravo zatražiti očitovanja o pojedinim elementima slučaja od pojedinih stručnjaka za odnose s javnošću bez obzira jesu li ili nisu članovi HUOJ-a, kao i pojedinih svjedoka i drugih organizacija.

3. Sud časti po potrebi može poduzeti dodatne aktivnosti s ciljem utvrđivanja činjenica i dokaza potrebnih za odlučivanje u postupku.

4. Postupak pred Sudom časti može trajati najduže dva (2) mjeseca od dana pokretanja postupka, a odluka i/ili mišljenje donosi se najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od dana pokretanja postupka.

5. Sud časti na kraju postupka donosi mišljenje.